FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खडक न.पा.को अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 15:01 PDF icon खडक न.पा.को अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
खडक न.पा.को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:59 PDF icon खडक न.पा.को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:58 PDF icon 13. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि एेन, २०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:56 PDF icon नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि एेन, २०७५
"घ " बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 05/15/2019 - 14:54 PDF icon "घ " बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि
न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको ऐन ७५/७६ 05/15/2019 - 14:51 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको ऐन
खडक न.पा.को स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:47 PDF icon खडक न.पा.को स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
खडक न.पा.काे सहकारी ऐन, २०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:41 PDF icon स्थानीय तह सहकारी एेन, २०७४
खडक नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली ,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:39 PDF icon खडक नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली ,२०७४
खडक न.पा.का जनप्रतिनिधिहरुको आचारसंहिता ,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:34 PDF icon खडक न.पा.का जनप्रतिनिधिहरुको आचारसंहिता ,२०७४

Pages