FAQs Complain Problems

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

मिति २०७४/१२/२६ गते प्रकाशित बोलपत्रको सुचनाको अधारमा शिलबन्दी बोलपत्र दाताहरुको बोलपत्र आधारमा  शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: