FAQs Complain Problems

७९-८०

खडक न.पा. वडा नं. ४ अन्तर्गतका भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको उजुर वाजुर गर्ने सम्वन्धी ७ दिने सूचना

दस्तावेज: 

खडक न.पा. वडा नं. २ अन्तर्गतका भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको उजुर वाजुर गर्ने सम्वन्धी ७ दिने सूचना

दस्तावेज: 

खडक न.पा. वडा नं. १ अन्तर्गतका भूमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको उजुर वाजुर गर्ने सम्वन्धी ७ दिने सूचना

दस्तावेज: