खडक नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभा सार्वजनिकीकरण समारोह